Marja Helander:
Davvi | Norr

Konstutställning med fotografi och film av prisbelönade Marja Helander. Pågår 16 nov 2023 5 apr 2024.

Marja Helander Birds in the Earth

Marja Helander har under flera år fotograferat i Sápmi i norra Fennoskandien, där hon undersökt gruvindustrins förhållande till dagens levnadsstandard och konsumtionskultur samt särskilt gruvornas inverkan på den känsliga naturen i norr. Den nickel som utvinns på Kolahalvön behövs bland annat för tillverkning av rostfritt stål samt till datorernas hårddiskar och batterier till mobiltelefoner. Av apatiten som bryts i Hiipinäfjällen förädlas fosfaterna vidare till gödselmedel inom jordbruket. Helander framhäver i sitt arbete människans och naturens beroende av varandra. Vid sidan av landskapen visar konstnären en människa som tar skepnaden av ett djur och på så sätt identifierar sig med de gamla samiska trosföreställningarna.

Jag har velat betona människans köttslighet och det att människan är ett djur bland övriga djurarterna, beroende av naturen, ekosystemen och jorden. Vi är en del av naturens kretslopp, en ansamling av partiklar och molekyler

Marja Helander lea govven máŋgga jagi áigge Fennoskandia davveoasis, Sámis dárkkodemiin ruvkeindustriija gaskavuođa dálá eallindássái ja golahankultuvrii ja eandalit ruvkkiid váikkuhusaid davviguovllu hearkkes lundui. Guoládatnjárggas laigojuvvon nihkkel dárbbašuvvo earret eará ruostutmeahttun stálli, dihtoriid garradulbosiid ja lubmatelefovnnaid báhtteriid válmmašteamis. Umptekduoddaris laigojuvvon apatiittas fas jotket ovddosguvlui fosfáhtaid duktan eanandoalu dárbbuide. Helander deattuha barggustis olbmo ja luonddu sorjavašvuođa nubbi nuppis. Duovdagiid lassin dáiddár čájáhallá ealli hámi váldi olbmo ja identifisere ná dološ sápmelaš jáhkuide.

Lean hálidan deattuhit olbmo oaččálašvuođa ja dan, man láhkai olmmoš lea ealli eará eallišlájaid joavkkus, sorjavaš luonddus, ekovuogádagain ja eatnamis. Mii leat oassi luonddu birrajohtima, čohkiidan ávnnasčalmmiin ja molekylain

For several years, Marja Helander has been taking photographs in Sápmi in the northern Fennoscandian region, exploring the link between the mining industry and today’s standard of living and culture of consumption, and in particular, the impact of mining on the sensitive northern nature. The nickel mined in the Kola Peninsula is needed, for example, for the manufacture of stainless steel, computer hard drives and mobile phone batteries. Again, the apatite mined in the Khibiny Mountains is processed further to produce phosphate fertilisers for farming needs. In her work, Helander emphasises the dependence between people and nature. In addition to landscapes, the artist presents a human who takes the form of an animal, thus identifying with old Sami beliefs.

I want to highlight the corporeality of people and how humans are just one animal species among many, dependent on nature, ecosystems and land. We are part of the cyclicity of nature; a pile of particles and molecules

Marja Helander The Evening Covers Everything

Marja Helander (f. 1965) är en samisk fotograf, videokonstnär och filmskapare med rötter i Utsjoki och Helsingfors. Hon arbetar med fotografi, rörlig bild och installation. Hennes konst tar ofta avstamp i ämnen knutna till den finska och samiska identiteten. Helander finns representerad i samlingar internationellt och har tilldelats flera priser för sina videoverk, bland annat Risto Jarva Priset och huvudpriset i den nationella tävlingen vid Tampere Film Festival i Finland 2018. Helander har även tilldelats Finlands Konstnärsförbunds Konstpris 2018 och belönats med Finlandspriset 2019 av Undervisnings- och Kulturministeriet. 2021 tilldelades Marja Helander Pro Finlandia-medaljen.

Utställning pågår 
16 nov 2023 – 5 april 2024

Marja Helander