Indigenous Choreographers Explore Futurism and Cultural Interstices at Jårrh Residency in Dearna (Tärnaby)

2024-05-23

Huvudbild Baden och Tanja

• The first Indigenous artists for Aejlies and Riksteatern’s new choreography residency, Jårrh in Dearna (Tärnaby), are hereby announced.
• In June, Baden Hitchcock from Australia and with roots from Papua New Guinea and the Torres Strait Islands, will arrive to explore the concept of ”Indigenous Futurism”.
• In July, choreographer Tanja Andersson, from Ubmeje (Umeå) with roots in Sápmi and Tornedalen, will collaborate with composer Ánndaris Rimpi.

Starting from June, Baden Hitchcock will be working in Dearna for little over a month. He is a dancer and choreographer raised in Sydney, with bloodlines from Mabaduan Village and Saibai Island in the Torres Strait region, as well as Hanuabada in Papua New Guinea. For six years, he danced with Bangarra Dance Theatre, Australia’s leading Indigenous company, and for the past year, he has been working as an independent dance artist in Taiwan.

Baden Hitchcock was pleasantly surprised and honored to be selected as Jårrh’s first resident choreographer. Here, he will continue his choreographic work on Indigenous futurism – a concept coined by Grace Dillon, professor in the Indigenous Nations Studies Program in Portland, USA.

“By exploring the future you can sometimes discuss hard to express topics of the present and also shift the romantic narrative of indigenous knowledge being that of only historical and primitive,” he stated in an email interview, that you can read in full here (link).

Between Bone and Marrow
Choreographer and dancer Tanja Andersson, from Ubmeje (Umeå) with roots in Árjepluovve (Arjeplog) and Tornedalen, resides and works in Gothenburg. In her own works, she often explores states and methods that follow the flows in Sámi culture and nature, in contrast to the mainstream society and urban environments.

”It has been a way for me to address my Sámi identity in relation to confusion, silence, and in-betweenness”, she explaines.

During her residency at Jårrh in July, she will collaborate with composer Ánndaris Rimpi. In the project ”Between Bone and Marrow,” they aim to meet each other, the local community, and the surrounding area through improvisation.

Project Manager, Marit Shirin Carolasdotter
Jårrh has also welcomed a Project Manager to the recidency program, Marit Shirin Carolasdotter. She is a recognized dance artist with Indigenous heritage and extensive experience in international collaborations and Indigenous issues.

”I would like to provide a safe space for other artists and contribute my knowledge of creative processes in choreography and dance. I approach this project with openness and a willingness to listen and realize the residency in the best possible way,” she says.

More on Jårrh
A global residency in Dearna (Tärnaby) for practitioners identifying as Indigenous and working with choreography and movement. Here, choreographers are provided time and space to develop their artistic ideas in interaction with the surrounding nature and local community. The residency program is a close collaboration between the Sámi cultural center Aejlies and Riksteatern’s regional dance residencies, supported by Region Västerbotten. The first residency period takes place in the summer of 2024. The word Jårrh means dance or spin in South Sami.

Media contact for Jårrh!
Hanna Kangassalo 
+46(0)70-6038967
hanna@kangassalo.se

Marit Shirin Carolasdotter Foto privat_web_02

Marit Shirin Carolasdotter, Project Manager

Urfolkskoreografer utforskar futurism och kulturella mellanrum i residenset Jårrh i Dearna (Tärnaby)

2024-05-23

Huvudbild Baden och Tanja

• Nu står det klart vilka som blir de första urfolkskonstnärerna i Aejlies och Riksteaterns nya koreografiresidens Jårrh i Dearna (Tärnaby).
• I juni anländer Baden Hitchcock från Australien, med rötter från Papua New Guinea och öregionen Torres Strait, för att på plats utforska begreppet ”urfolksfuturism”.
• I juli är det dags för koreografen Tanja Andersson från Ubmeje (Umeå) med rötter i Sápmi och Tornedalen, att inleda ett samarbete med kompositören Ánndaris Rimpi.

Från juni och en dryg månad framåt, arbetar Baden Hitchcock i Dearna. Han är dansare och koreograf uppvuxen i Sydney, med rötter från byn Mabaduan och Saibai i öregionen Torres Strait, men även Hanuabada i Papua New Guinea. Under sex år var han dansare i Bangarra Dance Theatre, Australiens ledande urfolkskompani och sedan ett år tillbaka arbetar han som självständig danskonstnär i Taiwan.

Baden Hitchcock blev mycket överraskad och glad när han fick veta att han utsetts till Jårrhs första residenskoreograf. Här kommer han bland annat fortsätta sitt koreografiska arbete med urfolksfuturism – ett begrepp som myntades av Grace Dillon, professor i Indigenous Nations Studies Program i Portland, USA.

– Genom ett framtidsperspektiv kan vi diskutera svåra ämnen i dagens samhälle och också förskjuta den romantiska berättelsen om urfolkens kunskap som enbart historisk och primitiv, säger han i en mejlintervju som du kan läsa i sin helhet här (länk).

Mellan märg och ben
Koreografen och dansaren Tanja Andersson, uppvuxen i Ubmeje (Umeå) med rötter i Árjepluovve (Arjeplog) och Tornedalen, bor och verkar i Göteborg. I sina egna verk arbetar hon ofta med tillstånd och metoder som följer flöden i samisk kultur och natur, i kontrast till majoritetssamhället och urbana miljöer.

– Det har varit ett sätt för mig att angripa min samiska identitet i relation till trassel, tystnad och mellanförskap, berättar hon.

Under sin residensperiod i juli, inleder hon ett samarbete med kompositören Ánndaris Rimpi. I projektet Mellan märg och ben, vill de genom improvisation möta varandra, lokalbefolkningen och närområdet.

Projektledare, Marit Shirin Carolasdotter
Nytt är också att Marit Shirin Carolasdotter blivit projektledare i Jårrh. Hon är själv erkänd danskonstnär med urfolksbakgrund och en stor erfarenhet av internationella samarbeten
och urfolksfrågor.

– Jag vill gärna vara med och tillhandahålla en trygg plats för andra konstnärer och bidra med mina kunskaper om skapandeprocesser inom just koreografi och dans. Jag går in i det här projektet med en öppenhet och en vilja att lyssna in och realisera residenset på bästa sätt, säger hon.

Mer om Jårrh
Ett globalt residens i Dearna (Tärnaby) för utövare som identifierar sig som urfolk och arbetar med koreografi och rörelse. Här får koreograferna tid och rum att utveckla sina konstnärliga idéer i samspel med omgivande natur och lokalsamhälle. Residensprogrammet är ett nära samarbete mellan det samiska kulturcentret Aejlies och Riksteaterns regionala dansresidens, med stöd av Region Västerbotten. Första residensperioden äger rum sommaren 2024. Jårrh betyder dansa eller snurra på sydsamiska.

Presskontakt Jårrh!
Hanna Kangassalo 
+46(0)70-6038967
hanna@kangassalo.se

Marit Shirin Carolasdotter Foto privat_web_02

Marit Shirin Carolasdotter, Project Manager

Aejlies_Riksteatern_02
Region Västerbotten logo

Foto Dearna (högst upp): Jonas Berglund